Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรการทำอาหารไทย จาก Mississippi State University
อบรมหลักสูตรการทำอาหารไทย จาก Mississippi State University
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Mississippi State University นำนักศึกษาจาก Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 คน เข้ามาใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหารไทย โดยมีอาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการทำอาหาร ได้แก่เมนู ผัดไทย ปอเปี๊ยะทอด ทับทิมกรอบ ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2560
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000351
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup