Prev
Next
 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนโยธินบูรณะ
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนโยธินบูรณะ
 

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 อาจารย์ธิติมา แก้วมณี และ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือนและศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ได้ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-การอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ที่มีความสนใจในด้านการเป็นเชฟและการศึกษาต่อด้านคหกรรมศาสตร์) จากโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ และฟังคำแนะนำเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการเป็นเชฟ จากอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติ) รุ่นพี่หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ รวมทั้งแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์  ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 สิงหาคม 2559
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000303
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup