5
Prev
Next
 
จัดอบรมการทำอาหารและขนมไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ King’s College Bangkok
 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำอาหารและขนมไทย ให้กับนักเรียนในระดับชั้น Year 5 โรงเรียนนานาชาติ King’s College Bangkok จำนวน 78 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร จากฝ่ายฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี และสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู ต้มข่าไก่ และ ลูกชุบ ณ ห้อง 10304 อาคาร 10 ชั้น 3 ห้องสาธิตและบรรยาย และ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08 พฤษภาคม 2567
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000082
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup