5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 204 (วันเสาร์)
 

วันที่ 27 เมษายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 204 (วันเสาร์) โดยมี ดร.สายบังอร ปานพรม เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในหัวข้อ การแกะสลักผัก ศิลปะในการจัดแต่งจานอาหารด้วยผักและผลไม้ ณ ห้องปฏิบัติการ 10102 อาคาร 10 ชั้น 1 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29 เมษายน 2567
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000242
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup