5
Prev
Next
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาตรัง จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาตรัง จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาตรัง โดยมีวาระสำคัญเรื่องการคัดเลือกนักศึกษาผ่านระบบ TCAS 65 การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2564 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 65 แนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ พูดคุยกับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงคณะทำงานเข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการอาหารศูนย์การศึกษาตรัง วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การศึกษาตรัง จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ขอขอบคุณภาพจากคณะทำงาน
เนื้อหาข่าวโดย //Admin_SR

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14 มิถุนายน 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000098
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup