Prev
Next
 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่มืออาชีพ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่มืออาชีพ
 

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน สาขาอาหารและโภชนาการและบริการสู่มืออาชีพ สำหรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 28 ท่าน โดยอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องอาหารสำหรับการแข่งขัน กฎ กติกาข้อกำหนดสำหรับการแข่งขัน ทฤษฎีและพื้นฐานอาหารจานหลัก  ในวันสุดท้ายมีการแข่งขันทำอาหารตามสถานการณ์จริงและออกแบบเมนูอาหารจัดเตรียมวัตถุดิบทำอาหารรายบุคคล โดย อาจารย์จารึก ศรีอรุณ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ด้านบริหาร และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการอาหารหมายเลข 5403 อาคารแววเที่ยงธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและข่าวโดย //Admin_AT

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01 กันยายน 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000467
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup