Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน มิถุนายน 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน เมษายน 2562 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 มิถุนายน 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระดับ1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ
ในวันที่ 16-17 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดอบรมการประกอบอาหารยุโรปโดยเชฟจาก AUT ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12 ชั้น 6
งานทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการ ประจำปี 2560
วันที่ 12 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำบุญวันครบรอบเปิดดำเนินการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน
โครงการThai Cooking Class สำหรับนศ.มหาวิทยาลัยYongsan,South Korea
วันที่ 9-13 มกราคม 2560 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ College of Hotel & Tourism Management Yongsan ,South Korea The Coffee Club,Australia จัดทำโครงการ Thai Cooking Class ให้กับนักศึกษาชาวเกาหลี 12 คน จาก College of Hotel & Tourism Management Yongsan
ฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัวเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ระหว่างวันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2017 (TUCC)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge 2017 (TUCC) ในงาน THAIFEX World of Food: Asia 2017 โดยโครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในนามศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 “Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก”
อบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
วันที่ 13 และ 20 ธันวาคม 2559 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ เทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ”
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้บริหารจากโรงเรียน The Westside Schools ประเทศแคนาดา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้บริหารจากโรงเรียน The Westside Schools ประเทศแคนาดา
จัดสาธิตและบริการอาหารเช้างานประชุมของโรงสีข้าวร่วมกับกรมสัตว์ทหารบก
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตและบริการอาหารเช้างานประชุมของโรงสีข้าวร่วมกับกรมสัตว์ทหารบก
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0108157
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup