Prev
Next
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระดับ2 (ภาคทฤษฎี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ
นที่ 13-14 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ(Food Handling) ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบส่วนตัว ไอศกรีมรสต่างๆ
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบส่วนตัว ไอศกรีมรสต่างๆ ให้แก่ คุณเกศณี กาญจนคีรีธำรง
อบรมเชิงปฏิบัติการกับผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่น เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2558
วันที่ 3 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับนิตยสาร Gourmet & Cuisine
หลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารและการตลาดระหว่างองค์กร
ในวันที่ 25,28 กันยายน 2558 และ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารและการตลาดระหว่างองค์กร(CPF)
นักเรียนทุนGuildford Young Collegeเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและฝึกอบรมการประกอบอาหารและขนมไทย
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครโฮบาร์ต รัฐแทสมาเนียในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสถาบันGuildford Young College จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Mr.Luke Roe และ Ms.Jessica Martin
 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 28 กันยายน 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 15 ท่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด รุ่นที่ 7
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด
คณะเยี่ยมชม นศ. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ 22 กันยายน 2558 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) ได้รับการประสานงานจากหลักสูตรโภชนการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำเยี่ยมชมให้กับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด รุ่นที่6
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด
คณะเยี่ยมชมจากกิจกรรมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบวิจัยด้านครัวไทย
วันที่ 9 กันยายน 2558 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกิจกรรมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบวิจัยด้านครัวไทยสู่ครัวต่างประเทศ
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0092706
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup