Prev
Next
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 90 (วันเสาร์) [19 ตุลาคม - 21 ธันวาคม 2562]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤศจิกายน 2562 [1 - 30 พฤศจิกายน 2562]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ตุลาคม 2562 [1 - 31 ตุลาคม 2562]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กันยายน 2562 [1 - 30 กันยายน 2562]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 176 [รุ่น 176 (วันเสาร์) : 5 ตุลาคม 62 - 4 มกราคม 63]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 35 (วันเสาร์) [21 กันยายน 2562 - 23 พฤศจิกายน 2562]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 89 (วันอาทิตย์) เต็ม!!! [22 กันยายน 2562 - 24 พฤศจิกายน 2562]
 

 
อบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 (ระยะสั้น 2 วัน) โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 (ระยะสั้น 2 วัน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เมฆวิลัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมหลักสูตรการทำอาหารว่างและเบเกอรี่ให้กับพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 14 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรการทำอาหารว่างและเบเกอรี่ให้กับพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง ณ ห้องสาธิตและบรรยายและห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมการทำอาหารและจัดตกแต่งจานอาหารให้กับพนักงานบริษัท ลักกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จำกัด
วันที่ 13 – 14 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำอาหารและจัดตกแต่งจานอาหารให้กับพนักงานบริษัท ลักกี้ ยูเนี่ยน ฟูดส์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดอบรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 11 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 25 ท่าน โดย อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรในการสาธิต ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดบริการอาหารและขนมเบรคให้กับนักบริหารระดับสูง
วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดบริการอาหารและขนมเบรคให้กับนักบริหารระดับสูง "งานอบรมหลักสูตรประกาศฯชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น23" ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
จัดทำสูตรอาหารและจัดตกแต่งอาหารให้กับสถาบันอาหาร
วันที่ 9-10 และ 12 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้รับเชิญเป็นผู้จัดทำสูตรอาหารและจัดตกแต่งอาหาร โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และคุณอภิวรรณ ฟักน่วม ดำเนินการเป็นผู้จัดทำสูตรอาหารและจัดตกแต่งอาหาาร ณ สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร
อบรมหลักสูตรขนมไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - อาทิตย์)
วันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรขนมไทย ระยะสั้น 2 วัน โดยมีอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย และอาจารย์พรดารา เขตต์ทองคำ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10206 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
1051664
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup