6
Prev
Next
รายวิชา โภชนาการเพื่อความงามและการชลอวัย [13 พฤษภาคม - 15 กรกฏาคม 2566]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก Plus รุ่น 6 (วันอาทิตย์) 75 ชั่วโมง  [14 พฤษภาคม - 23 กรกฎาคม 2566]
หลักสูตรอาหารจานหวาน Plus รุ่น 16 (วันเสาร์) 75 ชั่วโมง  [22 เมษายน - 8 กรกฎาคม 2566]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 198 (วันอาทิตย์) 105 ชั่วโมง  [21 พฤษภาคม 2566 - 10 กันยายน 2566]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 197 (วันเสาร์) 105 ชั่วโมง  [29 เมษายน 2566 - 26 สิงหาคม 2566]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน เมษายน 2566 [1 - 30 เมษายน 2566]
หลักสูตรขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 39 พลัส (วันอาทิตย์) [12 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2566]
หลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่นที่ 95 (วันเสาร์) [25 มีนาคม 2566 - 17 มิถุนายน 2566]
 

 
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 6/2566
วันที่ 30 มีนาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่6/2566 ฝึกอบรมการทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี อาจารย์ชัยชนะ วัฒนวรเวทย์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง ICS42 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน พฤษภาคม 2566
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน พฤษภาคม 2566 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 22 พฤษภาคม 2566) รับจำนวนจำกัด
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย 195 (วันเสาร์)
วันที่ 25 มีนาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น195 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์นฤมล นันท์รักษ์ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้องICS42 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 6/2566
วันที่ 23 มีนาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่6/2566 ฝึกอบรมการทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมี อาจารย์ ธิญาดา วัฒนธงชัย เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง ICS23 ชั้น 2 อาคารโรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1(เดือนมีนาคม)
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือนมีนาคม 2566 ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น196 (วันอาทิตย์)
วันที่ 19 มีนาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น196 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎี หัวข้อ "ภาษาอังกฤษสำหรับการครัว" ณ ห้องบุญชาติ อาคาร 12 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะยาว หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น5 (วันอาทิตย์)
วันที่ 19 มีนาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 5 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร12 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup