Prev
Next
หลักสูตรอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 177 (วันอาทิตย์) [8 ธันวาคม 62 - 15 มีนาคม 63]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 72 (วันเสาร์) [7 ธันวาคม 62 - 15 กุมภาพันธ์ 63]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 90 (วันอาทิตย์) [1 ธันวาคม 2562 - 2 กุมภาพันธ์ 2563]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 35 (วันเสาร์) [21 กันยายน 2562 - 23 พฤศจิกายน 2562]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ธันวาคม 2562 [1 - 31 ธันวาคม 2562]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤศจิกายน 2562 [1 - 30 พฤศจิกายน 2562]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ตุลาคม 2562 [1 - 31 ตุลาคม 2562]
 

 
อบรมหลักสูตรอาหารว่างจีน ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์ - อาทิตย์)
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน โดยมีอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10206 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ภายใต้โครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภายใต้โครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus) ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จัดสาธิตการทำอาหารโคลัมเบีย ให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตอาหารโคลัมเบีย ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องสาธิตการสอน อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและขนมปัง
วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและขนมปัง โดยมีอาจารย์พุทธิพงษ์ เชียววิจิตรพันธุ์ และอาจารย์จตุพร อ่อนพรม เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 20-24 ตุลาคม 2562 ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติและบุคลากรศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2
วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 2 โดยมีอาจารย์ธีรนุช ฉายศิริโชติ เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 2
วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารไทย 2 โดยมีอาจารย์ณัจยา เมฆราวีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เมฆวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ณ ห้อง10305 อาคาร10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
1074121
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup